Diakonie

Diaconie

Vijfde waterput juni 2023

September 2022

Waterpunten Burundi

Al ruim een jaar is de diakonie van de Waalse kerk van Utrecht, met behulp van stichting HYFONARU in Burundi, begonnen met de bouw van waterpunten. Niet alleen om de dorpelingen te laten drinken, maar vooral om kwaliteitswater te hebben. Stiekem dachten we aan één, hooguit twee waterpunten. Onlangs is de realisatie van de … vierde waterpunt afgerond. Hartelijk dank aan iedereen die heeft deelgenomen en dit broederlijke gebaar heeft gesteund.

Ter informatie: de totale kosten van een waterpunt bedragen ongeveer € 1500.

Septembre 2022

Points d’eau Burundi

Depuis plus d’un an, la diaconie de l’église wallonne d’Utrecht s’est lancée, avec l’aide de l’association HYFONARU au Burundi, dans la réalisation de fontaine d’eau pour permettre aux villageois non seulement de boire mais surtout d’avoir une eau de qualité. Secrètement, nous avons pensé à une, deux fontaines au maximum. Cette semaine, la réalisation de la … quatrième fontaine est terminée. Un grand merci à tous eux qui ont participé, soutenu ce geste fraternel.

A titre d’information, le cout global d’une fontaine est de l’ordre de 1500€.